Subvencions

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que es concedeixen a l'Ajuntament.

________________________________________________________________________________________________________ Subvenció a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja ...
________________________________________________________________________________________________________ Subvenció per a programes i activitats culturals. Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a programes i activitats culturals per diverses actuacions i lloguer d ...
________________________________________________________________________________________________________ Subvenció per a inversions en equipament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de ...
En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que s'han concedit a l'Ajuntament l'any 2017. ________________________________________________________________________________________________________ Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets ...
__________________________________________________________________________________________________________ Pla d'Acció Municipal 2016 - despesa corrent Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 en concepte de despesa corrent de l' ...
Any 2015 :: Pla Especial d'inversions Municipals (PEIM) :: Subvencions per al finançament de despese per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals :: Subvencions per a interessos de préstecs del Servei d'Assistència Municipal ::Subvencions per actuacions de ...
Subscriure a