Any 2019

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a programes i activitats culturals.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a programes i activitats culturals per diverses actuacions i lloguer d'equips. L'import subvencionat ha sigut de 529,38€ i el cost total de l'actuació 4.032,94€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la desinsectació i desratització del clavegueram i edificis municipals. L'import subvencionat ha sigut de 1.105,66€ i el cost total de l'actuació ha sigut de 1.812,58€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2019- Despesa corrent

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM per cobrir despeses de manteniment. L'import subvencionat ha sigut de 10.000,00€ i el cost total de l'actuació 9.018,10€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM - Amortització extraordinaria i anticipada de prèstecs

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM per a l'amortització extraordinaria i anticipada de prèstecs. L'import subvencionat ha sigut de 9.658,25€ i el cost total de l'actuació 9.658,25€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de cosum humà.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà amb la que s'ha realitzat la neteja anual de dipòsits i les analítiques anuals de l'aigua. L'import subvencionat ha sigut de 3.000,28€ i el cost total de l'actuació 3.272,19€ (IVA exclòs).

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal amb la que s'ha realitzat la instal·lació d'un desfibril·lador al Casal Social. L'import subvencionat ha sigut de 1.094,42€ i el cost total de l'actuació 1.578,20€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a interessos de prèstecs.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per interessos de prèstecs. L'import subvencionat ha sigut de 609,89€ i el cost total de l'actuació 609,89€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a inversions en equipament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la línea de "Subvenció per a inversions en equpament municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural" per la renovació de taules i cadires de la terrassa del casal social. L'import concedit d'aquesta subvenció és de 4.529,03€ i l'import total de l'actuació a sigut de 4.767,40€.

Subscriure a
Menu

Menú principal