Any 2020

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID-19.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a les despeses realitzades i derivades dels efectes de la COVID-19 en activitats culturals i esportives. L'import subvencionat ha sigut de 7.000,00€ i el pressupost de les despeses realitzades ha sigut de 8.651,06€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID-19.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a les despeses realitzades i derivades dels efectes de la COVID-19 en matèria de Protecció de la Salut Pública. L'import subvencionat ha sigut de 7.092,01€ i el pressupost de les despeses realitzades ha sigut de 12.384,11€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2020- Despesa corrent

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM per cobrir despeses de manteniment. L'import subvencionat ha sigut de 15.000,00€ i el cost total de l'actuació 16.816,36€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2020- Sanejament romanent de tresoreria ajustat negatiu

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM pel sanejament del romanent de tresoreria ajustat negatiu. L'import subvencionat ha sigut de 79.554,50€ i l'import negatiu del romanent de tresoreria ajustat provinent de la liquidació de l'any 2019 era de -79.554,50€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la desinsectació i desratització del clavegueram i edificis municipals. L'import subvencionat ha sigut de 710,48€ i el cost total de l'actuació ha sigut de 1.679,48€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de cosum humà.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà amb la que s'ha realitzat la neteja anual de dipòsits i les analítiques anuals de l'aigua. L'import subvencionat ha sigut de 2.721,00€ i el cost total de l'actuació 3.142,30€ (IVA exclòs).

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2019- Inversions

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM 2019 per la inversió en el projecte de Senyalització. L'import subvencionat ha sigut de 6.552,74€ i el cost total de l'actuació 20.152,27€.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a Interessos de prèstec

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per interessos de prèstecs. L'import subvencionat ha sigut de 356,42€ i el cost total de l'actuació 259,85€ per lo que hi haurà una minoració en l'import inicial de la subvenció.

________________________________________________________________________________________________________

Subvenció per a la realització d'accions de foment de la reactivació ocupacional i econòmica.

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per la generació d’activitat econòmica després de l’afectació que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19. L'import subvencionat ha sigut de 1.000,00€ i el cost total de l'actuació 1.000,00€.

Subscriure a
Menu

Menú principal